Đội ngũ nhân sự

Chức vụ

Họ và tên

Quá trình công tác

Chủ tịch HĐQT- Đại diện pháp luật

Ông Tạ Ngọc Lẫm

 

TV HĐQT

Ông Đào Hoàng Long

 

TV HĐQT

Ông Tạ Ngọc Trưởng

 

Phụ trách chuyên môn dược

NTƯT Bà Nguyễn Thị Kim Đan

 

TP kinh doanh

Bà Đỗ Thị Thúy Vân

 

Kế toán trưởng

Bà Tạ Thị Bẩy